1-2 Cut-off seal

1-2 Cut-off seal


Technology Description

Hệ thống này cho phép ứng dụng tương tự như ứng dụng trước, với ưu điểm là với Con dấu cắt là khả năng điều chỉnh cài đặt thời gian của con dấu và dây cắt riêng biệt.

Hầu hết các máy đóng gói chân không ZERMAT đều có tùy chọn cài đặt niêm phong cắt 1-2.

Hệ thống đề xuất khi cần áp dụng quy trình thu nhỏ trên túi; có ít nhựa dư hơn, bao bì được trình bày đẹp hơn.

More Information

Khi hệ thống này bị ngắt kết nối, nó cho phép điều chỉnh độc lập thời gian niêm phong và thời gian cắt. Bằng cách này, thời gian cho mỗi quy trình có thể được điều chỉnh tốt hơn và để có được thành phẩm bao hoàn hảo. Khi niêm phong và cắt được kích hoạt riêng biệt, hệ thống cho phép bạn định cấu hình các chương trình chân không với ứng dụng niêm phong cắt 1-2 được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt.